» Volym

Indata



$$V= \frac{4}{3}\pi \times r^{3}$$


Radie

Volym