» Analys av kassaflöde

Daglig drift

Inflöde

Försäljning av varor och tjänster
Erhållna räntor och utdelningar
Försäljning av handelsvärdepapper

Utflöde

Löner
Inköp av inventarier
Andra kostnader
Räntekostnader
Skatter
Inköp av handelsvärdepapper

Tillflöde av likvida medel från daglig drift


Utflöde av likvida medel från daglig drift

Investeringsverksamhet

Inflöde

Försäljning av långfristiga placeringar eller tillgångar
Försäljning av långfristiga eller kortfristiga värdepapper som hålls till förfall
Likvida medel från återbetalningar av lån

Inflöde

Inköp av långfristiga tillgångar
Inköp av långfristiga eller kortfristiga värdepapper som hålls till förfall
Likvida medel utlånade till låntagare

Tillflöde av likvida medel från placeringsverksamhet

Utflöde av likvida medel från placeringsverksamhet

Finansieringsverksamhet

Inflöde

Försäljning av preferens- eller stamaktier
Utfärdande av skuldebrev

Utflöde

Anskaffning av preferens- eller stamaktier
Skuldåterbetalningar
Utbetalda utdelningar

Utflöde av likvida medel från finansieringsverksamhet

Utflöde av likvida medel från finansieringsverksamhet

Resultat

Nettokassaflöde